Maatalousyrittäjille

Tarjoamme palveluita maatalousyrittäjille, metsänomistajille, kalastajille, poronhoitajille sekä heidän työntekijöilleen. Työterveyshuolto huolehtii sinun työkyvstäsi ennakkoon, koska olet yrityksesi tärkein voimavara.


Välitä viljelijästä verkosto

Palvelut

Tilakäynnit

  • Päivitä tilasi riskinarviointi ja kemikaaliluettelot
  • Tilakäynnillä löydetään työstänne altisteet ja kuormitustekijät. Tilakäyntejä suositellaan yhden – neljän vuoden välein. Tilakäyntien välissä riittää työolosuhdehaastattelu.
  • Yhdessä tehdään suunnitelma riskien vähentämiseksi

Terveystarkastus ja kuntoutus

  • Kartoitamme sinun työ- ja toimintakykyäsi ja autamme sinua jaksamaan eläkkeelle asti
  • kuntoutusarvio auttaa oikea-aikaiseen työkyvyn tukeen
  • erikoissairaanhoitoon ohjaus

Henkinen jaksaminen

Tuntuuko sinusta siltä, ettet jaksa? Apua löytyy monelta taholta, mutta työterveyshuollossa tarjoamme sinulle ammattilaisen keskusteluapua.

  • Täytä omasotessa työterveyskysely, auttaa hahmottaa tilanteen
  • Varaan aika työterveyshoitajalle ja työterveyspsykogille

Pienille yrityksille

Työhyvinvoinnin avaimet ovat omissa käsissäsi. Pienten yritysten työterveyshuoltoon kannattaa panostaa myös tulevaisuutta ajatellen. Suomi tarvitsee pienyrittäjiä. Yrittäjän terveys ja työkyky ovat yrityksen hyvän toiminnan ja menestymisen edellytyksiä.

Palvelut

Riskien tunnistus ja hallintakeinot

Työpaikan riskit kannattaa tunnea, koska altistuminen erilaisille työympäristön haittatekijöille, kuten biologisille, fysikaalisille ja kemiallisille vaaratekijöille, voi aiheuttaa sairastumisia ja työkyvyttömyyttä sekä heikentää työssä viihtymistä. Riskien hallinta työympäristössä tuo tunteen terveellisestä ja turvallisesta työpaikasta, jossa on mukava työskennellä.
Työterveyshuolto tarvitsee yrityksesi riskienkartoitustietoa työpaikkaselvityksessä.
Voit saada työterveyshuollosta Pira-kansion, johon on kätevä tallentaa yrityksesi työturvallisuuteen liittyvät asiat.

Työpaikkaselvitys

Koko työterveyshuollon yhteinen toiminta yrityksesi kanssa perustuu työpaikkasi olosuhteiden tuntemiseen.
Selvitys tehdään yhdessä ja tiettyjen vuosien välein. Se, miten tiheästi niitä pitää tehdä, riippuu työpaikan altisteista. Lainsäädäntö ohjaa tätä toimintaa (linkki). Työpaikkaselvitys tehdään aina toimintaa käynnistettäessä tai silloin kun työpaikallasi tapahtuu olennaisia muutoksia.
Työpaikkaselvitykseen osallistuu sinun lisäksesi työterveyshoitaja ja –lääkäri sekä mahdollisesti työfysioterapeutti tai työterveyspsykologi.
Sinulla on mahdollisuus valita etätyöpaikkakäynti, jossa työterveyshoitaja tulee paikan päälle yritykseesi ja työterveyslääkäri osallistuu osan aikaa työpaikkakäynti kierrokselle etänä oman työpöytänsä äärestä. Näin työpaikkakäynti on edullisempaa sinulle.
Työpaikkaselvityksessä arvioidaan erilaisten tekijöiden vaikutusta terveyteen ja työkykyyn. Näiden pohjalta syntyy toimenpide-ehdotuksia, jotka käydään yhdessä lävitse.
Siirry työpaikka selvityksiin

Toimintasuunnitelma

Työpaikkaselvityksen jälkeen on hyvä suunnitella yhteistyötä ja toimintaa.
Sopiva yhteydenpitoväli on vähintään vuosittain, jotta voimme yhdessä miettiä mitä tehdään ensi vuonna ja ovatko tilanteet työpaikalla muuttuneet. Työterveyshuollosta saat yrityksellesi kirjallisen toimintasuunnitelman, joka perustuu työpaikkaselvitykseen. Toimintasuunnitelma on tulevan vuoden käsikirjoitus.
Siirry toiminnan suunnitteluun

Terveystarkastus

Terveystarkastuksessa arvioidaan ja tuetaan sinun työkykyäsi ja terveyttä. Tarkastuksen sisältöön vaikuttaa se miten altisteista työtä teet ja se näkyy mm. kuvantamis- ja verikoetutkimusten valinnassa.
Terveystarkastus alkaa netin kautta (omasotelinkki) täytettävällä sähköisellä työterveystarkastuksella. Antamasi vastaukset siirtyvät omalle työterveyshoitajallesi. Joskus tämäkin kontakti voi olla riittävä, eikä tarvitse tulla paikan päälle työterveyshoitajan tai –lääkärin vastaanotolle.
Terveystarkastuksen lopuksi saat työterveyssuunnitelman, johon kirjataan yhdessä sovitut tavoitteet.
Terveystarkastukset

Isoille yrityksille

Työssä olevien terveyden ja hyvinvoinnin kannalta on välttämätöntä, että työterveyshuolto kykenee toimimaan kumppanina esimiehille ja työyhteisöille työn muutosten keskellä. Työelämä muuttuu ja työt muuttuvat jatkuvasti. Haluamme toimia yrityksesi kumppanina.

Palvelut

Työterveysyhteistyö

Työnantajalla on velvollisuus huolehtia työntekijöidensä turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Tämä voidaan hoitaa kuntoon työterveysyhteistyöllä. Yhdessä tunnistetaan työn tekemisen riskit ja kuormitustekijät sekä suunnitellaan niihin toimenpiteet.
Työterveysyhteistyötä tekevät kanssanne yrityksellenne nimetty ydintiimi, johon kuuluvat nimetyt työterveyslääkärit ja –hoitajat, työfysioterapeutti ja työterveyspsykologi.

Työterveysyhteistyö

Tekemättömän työn kustannukset

Tekemättömän työn kustannukset ovat suomalaisilla työpaikoilla 4 – 13 % koko palkkasummasta, mutta paljonko ne ovat sinun työpaikallasi? Jos et tiedä ne ovat todennäköisesti vaihteluvälin yläpäästä.
Tekemättömän työn kustannukset johtuvat työpahoinvoinnista, joka johtuu leipääntymisestä, turhista sairauspoissaoloista, tehottomuudesta ja huonoista toimintatavoista.
Ydintiimimme on kanssasi ratkaisemassa ongelmia. Tutkimusten mukaan jokainen euro, jonka käytät työhyvinvointiin, palaa takaisin kuutena eurona.
Lähde: Strategisen työkyvyn johtaminen, Guy Ahonen, tutkimusprofessori, Työterveyslaitos

Sairauspoissaolot, varhainen tuki

Tavoitteena on löytää varhaisessa vaiheessa työkykyriskissä olevat työntekijät. Teidän organisaatiossanne on varhaisen tuen malli, johon on laadittu hälytysrajat sairauspoissaoloille. Meillä on tarjota teille Työnantajan Extranet –palvelu, josta ohjautuu hälytysviesti sekä esimiehille että työterveyshuoltoon, kun tietty määrä sairauspäiviä täyttyy. Työnantajan Extranettiin tulisi esimiesten syöttää työntekijöiden omailmoitukset sekä kaikki muualla kuin työterveyshuollossa kirjoitetut sairauspoissaolot.
Ydintiimi yhdessä työnantajan kanssa analysoi koko yrityksen sairauspoissaoloja, tilastoja/raportteja ja suunnittelee työkykyjohtamista. Toimitamme teille työkykyraportin kolme kertaa vuodessa.
Työkyvyn varhainen tuki

Osatyökykyisyys ja työterveysneuvottelu

Työkyky voi vaihdella työuran eri vaiheissa. Osatyökykyisyys on sidoksissa työhön ja työn vaatimuksiin. Osatyökykyisyys voi olla myös tilapäistä. Osatyökykyisyyden arviointi lähtee työterveyshuollon vastaanotoilta ja etenee työterveysneuvotteluun.
Työterveysneuvotteluun osallistuu työnantajan edustaja, työntekijä ja työterveyshuolto. Työterveysneuvottelun tavoitteena on löytää työssä jatkamisen mahdollisuudet.

Osatyökykyisyys kuntoutus

Kuntoutus

Työterveyshuollossa arvioidaan vastaanottokäyntien ja terveystarkastusten yhteydessä kuntoutustarvetta. Kuntoutusta varten tarvitaan työterveyshoitajan ja lääkärin vastaanotto sekä työterveyslääkärin kirjoittama B-lausunto. Työterveyshuollosta saat lisätietoa kuntoutuksesta.

Työyhteisöjen tuki

Työterveyspsykologimme auttavat esimiestyön lisäksi työyhteisöjä voimaan paremmin. Käytettävissä on erilaisia menetelmiä psyykkisten kuormitustekijöiden kartoittamiseen. Työterveyspsykologimme ratkaisevat vuorovaikutukseen, kriiseihin ja toimintatapoihin liittyviä ongelmia. Psykologit auttavat työhyvinvointikyselyjen tulosten analysoinnissa. Muutosten arviointiin löytyy Työterveyslaitoksen Parempi työyhteisö (ParTy) –kysely.
Yksilövastaanotot ovat aina käytettävissä.

Tilaa uusin hinnasto sähköpostiisi


Lisätietoja

Aija Juntunen

PALVELUSUUNNITTELIJA

Aija Juntunen

Puh. 044 797 0260

aija.juntunen@kmtt.fi

Riitta Tervo

PALVELUPÄÄLLIKKÖ

Riitta Tervo

Puh. 044 797 0246

riitta.l.tervo@kmtt.fi

Saara Seppänen

ASIAKASVASTAAVA TYÖTERVEYSHOITAJA

Saara Seppänen

Puh. 044 797 5360

saara.seppanen@kmtt.fi