Luonnosta hyvinvointia ja työssäjaksamista työntekijöille

Kainuunmeren Työterveys Oy on kehittänyt yhdessä Luonnonvarakeskuksen kanssa järjestetyn tutkimushankkeen pohjalta uudenlaisen palvelun, jossa hyödynnetään luonnon aikaansaamia terveysvaikutuksia stressinhallinnan ja palautumisen tukemisessa. Tässä tekstissä esitellään luontoa hyödyntävän työterveystoiminnan taustaa ja toteuttamistapoja Kainuunmeren Työterveydessä.

Luonnonvarakeskuksen järjestämästä koulutuksesta yhteistyöhankkeeseen

Idea luontoperustaisen toiminnan toteuttamiseen sai alkunsa vuonna 2018, kun kolme Kainuunmeren Työterveyden työfysioterapeuttia ja työpsykologi osallistuivat Luonnonvarakeskuksen yhteistyökumppaneineen järjestämään koulutukseen. Koulutuksessa esiteltiin sitä, miten luonto voi edistää ihmisen hyvinvointia ja terveyttä.

”Koulutus sai meidät miettimään, miten voisimme paremmin hyödyntää luonnon vaikutuksia myös työterveyshuollossa”, kertoo Lenita Perhovaara, yksi projektiin osallistuneista työfysioterapeuteista.

Aihetta päätettiin lähestyä tieteellisen tutkimuksen kautta ja toteuttaa monimenetelmäinen tutkimushanke. Kainuunmeren Työterveys ja Luonnonvarakeskuksen ammattilaiset laativat yhdessä tutkimussuunnitelman. Tutkimuksen pilottiryhmään osallistui seuraavan puolen vuoden ajan yksitoista henkilöä. Ryhmään valikoitui terveydenhuollossa työskenteleviä henkilöitä, joilla oli fyysistä ja/tai psyykkistä alenemaa työkyvyssä ja työhyvinvoinnissa. Heillä oli paljon kuormitusta työssään esimerkiksi organisaatiomuutosten takia ja se näkyi heidän terveydentilassaan erilaisina haasteina, kuten heikentyneenä palautumisena.

Luontoperustaisen toiminnan vaikutuksia mitattiin monenlaisilla menetelmillä

Ryhmän jäsenten terveyden ja hyvinvoinnin kehittymistä seurattiin tekemällä aluksi alkuhaastattelut ja -mittaukset, joissa heidän terveyttään, motivaatiotaan ja stressitasoaan kartoitettiin muun muassa erilaisten kyselyjen avulla. Tutkimuksen aikana osallistujien syljestä mitattiin kortisoli- sekä alfa-amylaasitasoja, jotka ilmaisevat stressiä. Lisäksi heidän sykevälivaihteluaan tutkittiin FirstBeatin teknologialla. Sykevälivaihtelua seuraamalla pystyttiin havaitsemaan, tapahtuuko palautumista luonnossa liikkumisen aikana.

Ryhmätoimintaa ohjasivat Kainuunmeren Työterveyden työfysioterapeutti Lenita Perhovaara sekä työpsykologi Tuula Luhtaniemi. Tapaamiset toteutettiin ulkona, jossa osallistujat tekivät erilaista luontoliikuntaa kuten kävelylenkkejä sekä toiminnallisempaa harjoittelua ulkokuntosalilla ja kuntoportaissa. Tämän lisäksi ryhmän jäsenille ohjattiin tietoisuuden ja keskittymiskyvyn parantamiseen tähtääviä mindfulness-harjoituksia luonnossa ja sisätiloissa.

Monipuoliset ja lupaavat lopputulokset

Tutkimus toi mukanaan kiehtovia tuloksia: osallistujien stressihormonin, kortisolin, taso oli tilastollisesti merkitsevästi alempi luontoryhmän kokoontumisen jälkeen kuin verrokkipäivinä. Lisäksi osallistujat raportoivat kivun ja uupumuksen kokemusten vähenemisestä pitkällä aikavälillä.

Lenita Perhovaaran ja tutkimuksen menetelmistä vastanneen Luonnonvarakeskuksen tutkijan Maija Lipposen mukaan erityisen ilahduttavaa oli se, miten paljon hyötyä asiakkaat kokivat saavansa ryhmän toimintaan osallistumisesta. ”Osallistujat arvioivat pilottia asteikolla ykkösestä kymmeneen ja saimme keskiarvoksi yli yhdeksän. Projekti oli kokonaisuudessaan oikein onnistunut ja saavutimme erinomaisesti sille asetetut tavoitteet”, Lenita Perhovaara kertoo.

Yksi iso huomio ryhmään osallistumisen hyödyistä on Lenita Perhovaaran ja Maija Lipposen mukaan ollut se, että luontoon ei tarvitse lähteä paahtamaan hiki hatussa. ”Metsä ei ole suorittamisen paikka. Luonnon hyvinvointia edistävät vaikutukset tulevat esiin kaikista parhaiten silloin, kun luonnossa pysähdytään ja ollaan läsnä juuri siinä hetkessä. Pysähtyminen on tärkeää, jotta luonnon ehtii aistia rauhassa kaikilla aisteilla. Silloin palautumista edistävät mekanismit pääsevät toimimaan kaikista parhaiten.”

Kainuunmeren Työterveys sai hankkeen avulla uusia työkaluja asiantuntijoidensa käyttöön. ”Osaamme nyt aiempaa paremmin hyödyntää luontoa hyvinvoinnin lähteenä ja hoitaa sen avulla stressiä ja työuupumusta. Pystymme toteuttamamme tutkimuksen avulla myös perustelemaan sen merkitystä asiakkaalle”, Lenita Perhovaara toteaa.

Luontoperustaisuus jatkossa tärkeä osa työterveystoimintaa

Luontoperustaisen työterveystoiminnan pilottikokeilu on saanut erittäin hyvää palautetta ja herättänyt paljon huomiota ja mielenkiintoa sekä Suomessa että kansainvälisesti. Luonnon hyvinvointivaikutuksia on tutkittu ennenkin, mutta terveydenhuollon tasolla näin konkreettista käytännön tekemistä ei ole juurikaan aiemmin toteutettu muualla.

Kainuunmeren Työterveys Oy on lisännyt luontoperustaisen toiminnan pilottikokeilusta saatujen hyvien tulosten jälkeen pysyvästi palveluvalikoimaansa. Yrityksillä on mahdollisuus tarjota työntekijöilleen kuuden kerran ryhmätapaamiset työpaikan lähistöllä olevassa luontoympäristössä. Ryhmätoiminta suunnitellaan ja toteutetaan aina yrityksen tarpeista lähtien. Sisältö määrittyy sen pohjalta, mitä yrityksen työntekijät eniten tarvitsevat. Ryhmätoiminnan tavoitteena on parantaa jaksamista, vähentää kuormittuneisuutta ja parantaa stressinhallintaa. Lue lisää ryhmätoiminnasta täältä.

Luontoa pystytään hyödyntämään Kainuunmeren työterveydessä myös yksilötasolla. Lenita Perhovaara kertoo, että esimerkiksi työfysioterapeutin tapaamisilla voidaan yhdessä pohtia sitä, miten luontoa voisi tuoda näkyvämmäksi ja konkreettisemmaksi osaksi omaa arkea vaikkapa hyödyntämällä luontoreittejä työmatkoilla. ”Olen myös antanut asiakkaille erilaisia luonnossa toteutettavia kotitehtäviä, kuten hengitysharjoituksia tai itselle merkityksellisten, mielihyvää tuottavien luontokohteiden valokuvaamista”, Perhovaara lisää.

Luontoperustainen ryhmä- ja yksilöohjaus sopii Perhovaaran mukaan kaikille, työnkuvasta tai iästä riippumatta. Sen hyödyt korostuvat nykypäivänä jatkuvassa murroksessa olevassa työelämässä, missä aivot joutuvat kovalle koetukselle. Lisäksi hän toteaa toiminnan vaikutusten ulottuvan parhaimmillaan koko työyhteisöön. ”Ryhmiin tai yksilöohjaukseen osallistuvat henkilöt välittävät usein kokemuksiaan myös muille työntekijöille. Luontoa voidaan sen jälkeen hyödyntää työyhteisöissä entistä enemmän esimerkiksi kävelypalaverien muodossa.”

Luonnon hyvinvointivaikutukset ovat jokaisen ulottuvilla

Luontoon menemisen ei tarvitse aina tarkoittaa sitä, että mennään syvälle metsään tai erämaahan. Luonto löytyy kainuulaisille hyvinkin läheltä ja on tavoitettavissa kävellen tai pyörällä. Erilaiset kaupunkipuistot ovat yhtä lailla luontoa ja luontokokemusten tarjoamat terveysvaikutukset ovat saavutettavissa myös sieltä. Työmatkan voi mahdollisuuksien mukaan toteuttaa joko kokonaan tai osittain luontoympäristöjä hyödyntäen. Se on erinomainen apukeino erityisesti työpäivän jälkeen työstä irrottautumiseen.

Maija Lipponen toteaa, että luonto edistää terveyttämme myös fyysisesti. ”Luonnossa oleilu vahvistaa immuunipuolustustamme. Vastustuskykymme paranee, kun altistumme luonnossa esiintyville mikrobeille.”

Lisätietoa:

Tutkimuksen toteutus ja tulokset: Maija Lipponen, Luonnonvarakeskuksen tutkija, maija.lipponen@luke.fi

Tutkimusjulkaisu: Lipponen M, Hallikainen V, Kilpeläinen P. Effects of Nature-Based Intervention in Occupational Health Care on Stress – A Finnish Pilot Study Comparing Stress Evaluation Methods. J Multidiscip Healthc. 2022;15:577-593 https://doi.org/10.2147/JMDH.S353168

Luken blogi: Uutta tutkimusta luonnon hyvinvointihyödyistä – luonto on potentiaalinen stressin vähentäjä työterveyshuollossa https://www.luke.fi/fi/blogit/uutta-tutkimusta-luonnon-hyvinvointihyodyista-luonto-on-potentiaalinen-stressin-vahentaja-tyoterveyshuollossa

Luken asiakasesimerkki: Luonto palauttaa stressistä – hyödyt käyttöön vaikka työmatkalla https://www.luke.fi/fi/asiakasesimerkit/luonto-palauttaa-stressista-hyodyt-kayttoon-vaikka-tyomatkalla

Luken palvelu: Luontoon perustuvan työterveyspalvelun kehittäminen ja tutkimus https://www.luke.fi/fi/palvelut/luontoon-perustuvan-tyoterveyspalvelun-kehittaminen-ja-tutkimus

Skip to content