Muistitutkimus osana työkyvyn arviointia

Muistitutkimus

Huolettaako muistin pelaaminen? Ehkä alati pätkivä muisti on alkanut vaivata työntekoasi; huomaat, että uuden oppiminen ja asioiden mieleen painaminen on vaikeaa, sinulla on haasteita keskittyä työstettävään asiaan ja joudut kaivamaan nimiä tai sanoja mielestäsi ärsyttävän kauan. Tai ehkä olet alkanut saada perheeltä ja työkavereilta huomautuksia hatarasta muististasi?

Muistilla tarkoitetaan yksinkertaistettuna sitä, miten saadaan tallennettua mieleen uusia asioita, säilytettyä niitä mielessä sekä toisaalta miten saadaan palautettua asiat uudelleen mieleen työstettäväksi. Unohtaminen on muistamisen toinen puoli. Muistihäiriössä unohtaminen koskee asioita, joita pitäisi pystyä muistamaan ja unohtelu häiritsee esimerkiksi työntekoa tai muuta elämää.

Muistihäiriöt liitetään herkästi ikääntyvien ongelmaksi ja sekoitetaan helposti muistisairauksiin. On kuitenkin hyvin yleistä, että myös työikäisen muisti pätkii. Taustalla voi olla lukematon määrä erilaisia syitä, kuten mielialaoireita, unihäiriöitä, tilapäistä tai pitkäkestoista väsymystä, stressiä, kiirettä ja kuormitusta tai alkoholin liiallista käyttöä. Nykypäivän tietotulva vaikuttaa sekin enemmän tai vähemmän meihin kaikkiin jos jonkinlaista oirehdintaa luoden. Pieni satunnainen unohtelu on tavallista, mutta silloin, kun se alkaa haitata elämää ja sitä esiintyy usein, voi olla hyvä ajatus hakeutua työterveyspsykologin vastaanotolle muistitutkimuksiin. Muistitutkimus tarjoaa syvällisempää tietoa ja ymmärrystä oireilun taustoista sekä mahdollisen ratkaisun ongelman korjaamiseksi. Mitä varhaisemmassa vaiheessa mahdolliset muistin ongelmat havaitaan, sitä ripeämmin tarvittava hoito voidaan aloittaa. Työikäisen muistitutkimus voi olla tärkeä osa työkyvyn arviointia, jossa saadaan paljon tietoa myös henkilön työssäjaksamisen edellytyksistä yleisellä tasolla.

Kun muistamisen pulmia havaitaan joko omien tai lähipiirin havaintojen tai vaikka työterveyshoitajan kartoituksen kautta, voi muistitutkimuksiin hakeutua työterveyslääkärin lähetteellä. Tutkimus alkaa kattavalla noin tunnin mittaisella haastattelulla, jossa syvennytään henkilön kognitiiviseen suoriutumiseen kouluajoista ja erilaisissa tehtävissä pärjäämisestä aina suvun mahdollisiin muistisairauksiin. Haastattelussa pureudutaan siihen, miten ja missä tilanteissa muistamisen ongelmat tällä hetkellä näyttäytyvät. Lopuksi asiakas saa kotiin täytettäväksi muistikyselyn, joka palautetaan varsinaisiin tutkimuksiin tultaessa.

Tutkimuspäivään voi valmistautua nukkumalla mahdollisimman hyvät yöunet ja jättämällä alkoholin kokonaan pois edeltävältä päivältä. Testausta ei tarvitse jännittää, mutta osa kokee sen raskaaksi, sillä kyse on kuitenkin aivoja eri tavalla kuormittavasta toiminnasta. Tutkimusmenetelmiä on monenlaisia, mutta Kainuunmeren Työterveyden muistitutkimuksissa käytössä ovat pääasiassa Cerad sekä WMS-3-menetelmät. Cerad-tutkimusta tehdään tyypillisesti eläkeikää lähestyville henkilöille kun taas WMS-3 on vain psykologien käyttöön tarkoitettu laajempi tutkimusmenetelmä ja sitä hyödynnetään myös nuoremmilla. Tutkimuksissa selvitetään pääasiassa välittömän muistin, yleisen eli viivästetyn muistin sekä työmuistin toimintaa.

Lopuksi psykologi tekee haastatteluiden, kyselyiden ja tutkimustulosten perusteella lausunnon, joissa käy ilmi tutkimuksen pääkohdat. Nämä käydään asiakkaan kanssa yhdessä läpi erillisessä palautetuokiossa. Palaute auttaa ymmärtämään omaa tilaa ja kiinnittämään huomiota niihin asioihin, jotka voisivat auttaa muistia toimimaan paremmin. Työikäisillä muistin ongelmat ovat yleensä ohimeneviä ja hyvin hoidettavissa. On tärkeää huolehtia, että aivot palautuvat arkielämän haasteista kunnolla, jotta ne jaksavat toimia optimaalisesti. Ensisijaista on tarjota aivoille riittävästi lepoa ja unta, laadukasta, hyviä rasvoja sisältävää ravintoa sekä liikuntaa ja muita mielihyvää tuottavia harrastuksia. Aivoja ja muistin toimintaa voi myös jumpata antamalla mielelle erilaisia harjoitteita ja ärsykkeitä.

Kainuunmeren Työterveydessä muistitutkimuksia tekevät työterveyspsykologit Tuula Luhtaniemi ja Soila Porkamaa Kajaanin yksikössä. Mikäli muistisi toiminta huolettaa, ota aluksi yhteys omaan työterveyshoitajaasi.

Skip to content