Psykologinen joustavuus ja mielen kontrolli

Muistitutkimus

Otatko ajatuksesi toisinaan liian kirjaimellisesti? Uskotko mieltäsi liikaa?

Mielemme ja ajatuksemme mahdollistavat meille suuren määrän toimintoja, jotka auttavat meitä toimimaan arjessa sujuvasti ja selviytymään eri tilanteista. Ajatuksiin liittyy myös ansoja, sääntöjä ja uskomuksia, jotka voivat toimia edistämisen sijaan joustavan toiminnan esteinä. Joustavuutta olisi nähdä ajatukset oman mielen tuotoksina, ei tosiasioina. Jos omat ajatukset alkavat vaikuttaa toimintakykyyn ja johtavat elämän kaventumiseen, kannattaa opetella erottamaan ajatukset tosiasioista.

Aika ajoin on tarpeen pysähtyä tarkastelemaan mielen tuottamia sääntöjä, joihin uskomme, sillä ne vaikuttavat myös siihen miten toimimme ja millaisia tunnereaktioita ajatukset meissä herättävät. Mikä on esimerkiksi riittävä määrä liikuntaa, riittävän hyvä suoriutuminen työtehtävissä tai riittävän hyvä vanhemmuus. Ihmisellä voi olla ajatus siitä, että vasta tunnin lenkki viisi kertaa viikossa on riittävää. Kun käsitys riittävästä liikunnasta on näin vaativa, on siihen yltäminen vaikeampaa.

Myös poikkeama mielen sisäisen säännön noudattamisesta aiheuttaa herkästi ahdistusta. Tällaisesta jäykästi orientoituneesta toiminnasta puuttuu psykologinen joustavuus, joka taas mahdollistaa valitsemien ja ajatusten haastamisen. Mieli saattaa siis huomaamattakin pitää kontrollia yllä ja hyvään tarkoitusperään opitut tai kehitetyt säännöt voivat kääntyä itseä vastaan

Psykologinen joustavuus on yhteydessä psyykkisen hyvinvointiin ja se koostuu Hayesin (2006) mallin mukaan kuudesta prosessista, jotka ovat: tässä hetkessä eläminen, arvot, sitoutuminen arvojen mukaiseen toimintaan, havainnoiva minä, mielen kontrollin heikentäminen ja hyväksyntä.

Joustavuutta olisi viettää mahdollisimman paljon aikaa nykyhetkeen keskittyen ja huomata mitä tapahtuu juuri nyt. Joustavuutta olisi myös pyrkiä kohtaamaan omat ajatukset ja tunteensa ilman, että pyrkii äkkiä eroon niistä siitäkin huolimatta, että ei pitäisi niiden sisällöstä. Joustavuuden kannalta olisi myös tärkeää havainnoida ja tunnistaa tunteita sekä ajatuksia ja huomata, että on itse erillinen niistä. Joustavuutta on se, että on selvillä siitä, mille asioille haluaa antaa arvoa ja aikaa elämässään eli mikä on itselle tärkeää. Joustavuutta ilmentäisi se, että tunnistaa teot, joilla toteuttaa arvojaan käytännössä ja sitoutua toimimaan niiden mukaisesti. Jäykkyyttä taas olisi muun muassa jättää tekemättä niitä asioita, joista välittää ja käyttää aikansa kaikkeen muuhun.

Ihmistä voidaan tukea ymmärtämään omaa kokemusmaailmaansa ja sisäistyneitä ajattelu- ja toimintatapoja. Elämää voi kontrolloida, ilman että yksilön täytyy kontrolloida negatiivisia ajatuksia tai tunteita. Voimme päättää annammeko mielemme päättää vai päätämmekö itse.

Työterveyspsykologi,
Soila Porkamaa

Lähteet:

Hayes, Steven C.; Kirk D. Strosahl; Kelly G. Wilson (2011). Acceptance and Commitment Therapy, Second Edition: the Process and Practice of Mindful Change.

Pietikäinen, A. (2019) Joustava mieli. Duodecim.

Skip to content